JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE ZA RAD NA RAČUNARU

6 Min čitanje

Na osnovu Sporazuma br. 02/03-14-14556/17 – III potpisanog između Općine Novi Grad Sarajevo i partnera na Projektu “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“, projektni partneri Udruženje Centar za razvoj socijalnog poduzetništva i JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo za potrebe realizacije Programa obuke nezaposlenih osoba, o b j a v l j u j u:

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U

PROGRAMU OBUKE ZA RAD NA RAČUNARU

I – Uvod

Projekat “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou” predstavlja sistemski pristup svih relevantnih aktera na uspostavi funkcionalnog modela za povećanje mogućnosti održivog zapošljavanja na prostoru lokalne zajednice. Općina Novi Grad Sarajevo je Vodeći partner na Projektu, a partneri su JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Srednja elektrotehnička škola Sarajevo, Centar za razvoj socijalnog poduzetništva, te preduzeća Centrotrans-Eurolines dd Sarajevo, Cebos doo Sarajevo, Mistral Technologies doo Sarajevo i Herbal Spa doo Sarajevo. Projekat se realizuje u okviru Programa Međunarodne organizacije rada (UN – ILO) “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, a finansira iz sredstava EU. Realizacija specifičnih Programa obuke nezaposlenih osoba realizuje se u okviru drugog specifičnog cilja Projekta “Povećanje mogućnosti za zapošljavanje nezaposlenih lica sa područja Općine Novi Grad Sarajevo, odnosno Kantona Sarajevo“.

II – Predmet Javnog poziva

U svrhu realizacije programa rada Centra za inovacije i poduzetništvu koji je nastao u sklopu Projekta iz tačke I ovog Javnog poziva, partnerska organizacija Centar za razvoj socijalnog poduzetništva, u saradnji sa JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, poziva nezaposlene osobe sa evidencije nezaposlenih – Biro Novi Grad Sarajevo i ostalih općina Kantona Sarajevo da se prijave za učešće u Programu obuke za rad na računaru. Obuka je namijenjena za sticanje osnovnih znanja u oblasti informatičke pismenosti za 45 nezaposlenih osoba.

Obuka će se realizovati u tri grupe po 15 nezaposlenih osoba, u prostorijama Centra za inovacije i poduzetništvo, u sklopu Srednje elektrotehničke škole u Sarajevu, Safeta Zajke 2. Prvi ciklus obuke za 15 nezaposlenih osoba trajat će 5 radnih dana, po 3 radionice dnevno u trajanju od po 45 minuta. Obuka će se realizovati u periodu Juli/Septembar 2018. godine, a shodno dinamici pristiglih prijava.

III – Finansijski okvir

Planirana sredstva za realizaciju Programa obuke za rad na računaru po ovom Javnom pozivu obezbijeđena su iz sredstava EU po Programu Međunarodne organizacije rada – ILO “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“ u okviru implementacije Projekta iz tačke I ovog Javnog poziva, tako da je obuka za krajnje korisnike/nezaposlene besplatna.

IV – Ciljna grupa

Ciljna grupa po ovom Javnom pozivu su nezaposlene osobe registrovane u evidenciji – Biro Novi Grad Sarajevo, odnosno Kantona Sarajevo iz sljedećih kategorija: žene, žene i muškarci preko 45 godina starosti i za lica u stanju socijalne potrebe.

V – Način prijave i rezultati Javnog poziva

Nezaposlena lica koja žele učestvovati u ovom Javnom pozivu, obrazac za prijave mogu pronaći u prilogu Javnog poziva ili lično preuzeti u Službi za privredu i lokalni ekonomski razvoj Općine Novi Grad Sarajevo u kancelariji broj 232 ili Birou za zapošljavanje Novi Grad na adresi Branislava Nušića 170 u naselju Dobrinja V.

Prijava se podnosi putem email-a na adresu: edukacija@crsp.ba ili putem linka https://goo.gl/forms/aunAHvwpTroepE7n2. Prijave se također mogu dostaviti direktno u kancelariju 232 Općine Novi Grad Sarajevo. Rezultati ovog Javnog poziva bit će objavljeni na oglasnim pločama i web stranicama partnera:

www.crsp.ba  – Centar za razvoj socijalnog poduzetništva

www.szks.ba – JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo

https://lpz.novigradsarajevo.ba/2023 – Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Novi Grad.

VI – Dodatne informacije

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti od strane Projekt koordinatora za realizaciju obuka za nezaposlene u Projektu iz tačke I ovog Javnog poziva putem e-maila anera1981@gmail.com ili  telefona 033/569-127 ili predstavnika Centra za razvoj socijalnog poduzetništva putem e-maila esmir.haznadar@crsp.ba.

VII – Rok za prijavu

Rok za prijavu za učešće u Programu obuke za rad na računaru po osnovu ovog Javnog poziva je 8 dana od dana objavljivanja istog na naprijed navedenim web stranicama i oglasnim tablama Općine Novi Grad Sarajevo i Biroa za zapošljavanje Novi Grad na adresi Branislava Nušića 170 u naselju Dobrinja V.

Partneri, Centar za razvoj socijalnog poduzetništva i JU Služba za zapošljavanje KS, zadržavaju pravo produženja roka za prijavu radi obezbjeđenja planiranog broja učesnika obuke.

Ovaj Javni poziv je isključiva odgovornost partnera na Projektu “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou” i ni u kom slučaju ne odražava službene stavove i mišljenja Evropske unije i Međunarodne organizacije rada.

 

PRIJAVNI OBRAZAC ZA

PROGRAM OBUKE ZA RAD NA RAČUNARU

Ime i prezime:

Adresa prebivališta:

Mjesto, Općina:

Kontakt telefon:

Datum rođenja:  _ _ / _ _ / _ _ _ _

Spol:     M  /  Ž

Školska sprema:    SSS  /  VŠS  /  VSS    Drugo:

Period proveden na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo:

Pripadnost posebnim kategorijama nezaposlenihosoba iz tačke IV javnog poziva:      DA  /  NE

________________________________

                         Potpis