Lokalno partnerstva za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo kao institucionalni  mehanizam za unapređenje uslova za poslovanje i zapošljavanje na nivou lokalne zajednice je prvobitno uspostavljen 2018.godine putem Projekta „Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“ a na kojem je Općina Novi Grad Sarajevo bila vodeći partner. Funkcionisanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo kao institucionalnog tijela, obezbjeđeno je kroz redovan program rada Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj uz integraciju sa ostalim programima u Općini Novi Grad Sarajevo. Finansiranje aktivnosti  LPZ-a od značaja za lokalni ekonomski razvoj, obezbjedit će se iz Budžeta Općine i / ili apliciranjem na dostupne fondove

Aktivnosti LPZ-a Novi Grad Sarajevo:

 • Ojačani kapaciteti za upravljanje projektima;
 • Razvijena partnerska saradnja sa relevantnim subjektima u zajednici u oblasti zapošljavanja;
 • Saradnja lokalnih zainteresovanih subjekata u procesu donošenju odluka;
 • Učešće u kreiranju lokalnih strategija i akcija za razvoj i zapošljavanje;
 • Sistemski pristup lokalne zajednice za podršku lokalnom zapošljavanju i mjerama lokalnog ekonomskog razvoja;
 • Efikasniji model za adresiranje pitanja vezanih za zapošljavanje donosiocima odluka;
 • Koherentan lokalni plan zapošljavanja koja uključuje participativno učešće;
 • Integracija regionalnog i nacionalnog nivoa sa lokalnim mjerama u cilju ispunjenja specifičnih lokalnih zahtjeva;
 • Efikasnije planiranje i raspoređivanje podsticajnih sredstava za zapošljavanje;
 • Promocija dualnog obrazovanja;
 • Podrška investiranju vezanom za zapošljavanje;
 • Podrška investiranju u poslovnu infrastrukturu;
 • Inicijative za unapređenje normativnog okvira u oblasti zapošljavanja;
 • Povećanje broja zaposlenih i smanjenja nezaposlenosti
 • Inicijativa za usklađivanje procesa obrazovanja sa potrebama tržišta rada na dugoročnom nivou;
 • Privlačenje ljudi sa novim iskustvima i vještinama i različitim aspiracijama na tržištu rada, uz adresiranje potreba posebno marginaliziranih grupa;
 • Kreiranje potpuno novih radnih mjesta ili razvijanjem novih sektora u lokalnoj ekonomiji;
 • Osiguranje bolje ravnoteže poslovnog i privatnog života u lokalnoj ekonomiji;
 • Kreiranje lokalne kulture cjeloživotnog učenja i omogućavanjem prilagođavanja tehnološkim promjenama;
 • Podrška samozapošljavanju;
 • Stipendiranje deficitarnih zanimanja;
 • Povećanje mogućnosti za sticanje praktičnog znanja i vještina;
 • Jačanje institucionalnih razvojnih kapaciteta;
 • Jačanje konkurentnosti lokalne privrede;

Sastav LPZ-a:

 • Javni sektor
 • Općinsko vijeće
 • Obrazovni sektor
 • Poslovna zajednica
 • Nevladine organizacije

Struktura LPZ-a:

 • Privredni/Poslovni savjet
 • Institucionalno partnerstvo
 • Partnerstvo u okviru projekata
 • Partnerstvo kroz aktivne mjere za zapošljavanje
 • Strateška partnerstva

Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo su najprije pristupili projektni partneri: Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, JU „Srednja elektotehnička škola Sarajevo“, kompanije Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo, Mistral Tehnnologies d.o.o. Sarajevo, Cebos d.o.o. Sarajevo, Herbal spa d.o.o. Sarajevo,  Dizart d.o.o. – Centar za obrazovanje odraslih, Centar za razvoj socijalnog poduzetništva, TMP društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo, Udruženje trenera CEFE u BiH, Udruženje “Centar za edukaciju i istraživanje Nahla“ a zatim mnogobrojne kompanije i organizacije.