Lokalno partnerstvo Novi Grad Sarajevo objavljuje javni poziv za obuku i stručno usavršavanje za robot operatera/programera

6 Min čitanje

Na osnovu Ugovora između Općine Novi Grad Sarajevo i Međunarodne organizacije rada – MOR, broj 02/03-11-6972/22 o implementaciji Projekta “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada“, partner na Projektu Dizart d.o.o. – Edukativna radionica Sarajevo, objavljuje:

 

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA

ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA

ROBOT OPERATER/PROGRAMER

I – Uvod

Projekat  “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada” se realizuje u okviru programa “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)“ koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u BiH.

II – Predmet Javnog poziva

U cilju podrške radnoj integraciji nezaposlenih osoba – aktivnih tražilaca posla, Dizart d.o.o., poziva nezaposlene osobe sa prebivalištem na općini Novi Grad Sarajevo ili Kantonu Sarajevo, a nalaze se na službenim evidencijiama nezaposlenih, da se prijave za učešće u Programu obrazovanja odraslih za zanimanje Robot operater/programer. Obuka će trajati tri mjeseca, u periodu decembar 2022 – mart 2023. godine.

Osam (8) nezaposlenih lica dobit će priliku za sticenje osnovnih znanja o industrijskim robotima, njihovom programiranju i praktičnoj primjeni čime će povećati mogučnosti za zapošljavanje.

III – Finansijski okvir

Planirana sredstva za realizaciju Programa obuke i stručnog usavršavanja po ovom Javnom pozivu obezbijeđena su iz sredstava Evropske unije.

IV – Selekcija polaznika obuke

Odabir kandidata za obuku, iz tačke II ovog Poziva, vršit će posebno formirana Komisija implementatora obuke. Kandidati koji uspješno završe obuku i stručno usavršavanje, dobit će akreditovan certifikat i priliku za brže zaposlenje.

 V – Ciljna grupa

Ciljna grupa po ovom Javnom pozivu su nezaposlene osobe registrovane u evidenciji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, državljani BiH stariji od 18 godina. Prednost za pohađanje obuke imat će lica mašinske i srodne struke (IV stepen ili VSS), zatim kandidati koji imaju certifikat za CNC operatera/programera Dizart-a, te lica sa prebivalištem na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo, žene i lica sa invaliditetom. Napomena: ovo nisu eliminatoni faktori prilikom odabira kandidata za edukaciju.

VI – Način realizacije programa obrazovanja i trajanje

Program obuhvata teorijsku i praktičnu nastavu u trajanju od 120 sati. Program za obrazovanje odraslih

za zanimanje Robot operater/programer je akreditovan od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo kao neformalni program obrazovanja odraslih. Jedan nastavni čas će trajati 45 minuta. Izvođenje nastave bit će prilagođeno zahtjevima i potrebama ciljne grupe i utvrdit će se nakon odabira kandidata. Obuka se realizuje na adresi Halilovići 45. – Centar za edukaciju, sport i rekreaciju “Safet Zajko“.

VII – Potrebna dokumentacija za prijavu i rok za dostavljanje

Nezaposlene osobe iz ciljne grupe koje žele učestvovati u Programu obuke, dužne su u predviđenom roku dostaviti sljedeće:

  1. Prijava (sastavni dio ovog Javnog poziva)
  2. Izvod iz matične knjige rođenih
  3. Potvrda o mjestu prebivališta – CIPS
  4. Uvjerenje o državljanstvu
  5. Biografija sa dokazima o formalnom i neformalnom obrazovanju
  6. Uvjerenje o nezaposlenosti iz evidencije JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
  7. Ukoliko je osoba sa invaliditetom prilaže se rješenje o invaliditetu nadležne Službe za socijalni rad ili nalaz Instituta za medicinsko vjestačenje.

Rok za dostavljanje prijave sa pratećom dokumentacijom po ovom Javnom pozivu je 15 (petnaest) dana od dana objave istog na web stranicama www.dizart.edu.ba, www.szks.ba, www.lpz.novigradsarajevo.ba.

VIII – Način prijave i rezultati Javnog poziva

Nezaposlena lica sa evidencije Biroa za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo ili Kanton Sarajevo koja žele učestvovati u ovom Javnom pozivu, Prijavu sa pratećom dokumentacijom dostavljaju putem emaila u ostavljenom roku kako slijedi: dizart.sa@gmail.com sa naznakom “Prijava za učešće u Programu obuke i stručnog usavršavanja uz podršku MOR – EU“ – ROBOT operater/programer. 

IX – Dodatne informacije

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti putem e-maila dizart.sa@gmail.com.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

 U nastavku Prijava na Javni poziv!

  

PRIJAVA NA JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA

ROBOT OPERATER/PROGRAMER

 

IME I PREZIME NEZAPOSLENE OSOBE

_____________________________________

ADRESA PREBIVALIŠTA

_____________________________________

DATUM ROĐENJA

_____________________________________

SPOL

_____________________________________

ŠKOLSKA SPREMA

_____________________________________

FORMALNO OBRAZOVANJE

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

NEFORMALNO OBRAZOVANJE I VJEŠTINE

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

NAVESTI PRIPADNOST POSEBNIM KATEGORIJAMA NEZAPOSLENIH OSOBA IZ TAČKE V JAVNOG POZIVA

_____________________________________

Ukoliko je lice sa invaliditetom, navesti vrstu i stepen invaliditeta.

KONTAKT PODACI

Tel/Mob. _____________________________________

E-mail: _____________________________________

Saglasan sam da se moji podaci koriste isključivo u svrhu realizacije i promocije projektnih aktivnosti.

 

Sarajevo,

_____________________________________

Datum

_____________________________________

Potpis