JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA ZANIMANJE FIZIOTERAPEUT

6 Min čitanje

Na osnovu Ugovora između Općine Novi Grad Sarajevo i Međunarodne organizacije rada – MOR, broj 02/03-11-6972/22 (40371679/0 MOR broj) o implementaciji Projekta “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada“, partner na Projektu Herbal Spa za potrebe realizacije Programa obuke i stručnog usavršavanja nezaposlenih osoba, objavljuje:

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA

ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA ZANIMANJE FIZIOTERAPEUT

I – Uvod

Projekat  “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada” se realizuje u okviru programa “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)“, koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u BiH.

II – Predmet Javnog poziva

U cilju podrške radnoj integraciji nezaposlenih osoba – aktivnih tražilaca posla, partner na Projektu Herbal Spa poziva nezaposlene osobe sa evidencije nezaposlenih – Biro Novi Grad Sarajevo i  područje Kantona Sarajevo da se prijave za učešće u Programu obuke i stručnog usavršavanja u trajanju od mjesec za zanimanje fizioterapeuti koje će se realizovati u periodu August 2023.

Cilj provedbe obuke po ovom Javnom pozivu je obuka i stručno usavršavanje nezaposlenih osoba u oblasti istog ili sličnog zvanja/zanimanja čime će se povećati mogučnosti za njihovo zapošljavanje.

III – Finansijski okvir

Planirana sredstva za realizaciju Programa obuke i stručnog usavršavanja po ovom Javnom pozivu obezbijeđena su iz sredstava EU. Troškove zapošljavanja najuspješnijih kandidata koji završe proces obuke i stručnog usavršavanja u partnerskim ili drugim kompanijama snosi poslodavac.

IV – Selekcija polaznika obuke

Odabir kandidata za obuku, iz tačke II ovog Poziva, vršit će posebno formirana Komisija implementatora obuke. Kandidati koji uspješno završe obuku i stručno usavršavanje, dobit će akreditovan certifikat i mogučnost zaposlenja.

 V – Ciljna grupa

Ciljna grupa po ovom Javnom pozivu su nezaposlene osobe registrovane u evidenciji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo sljedećih zvanja/zanimanja:

  • SSS sprema,
  • državljanstvo BiH
  • kandidat/kinja stariji od 18 godina

Napomena: ovo nisu eliminatoni faktori prilikom odabira kandidata za edukaciju bariste.

Prednost za učešće u Programu obuke po ovom Javnom pozivu će imati nezaposlene osobe iz sljedećih kategorija društva: lica sa prebivalištem na teritoriji općine, žene i lica sa invaliditetom.

VI – Način realizacije programa obrazovanja i trajanje

Program obuhvata teorijsku i praktičnu nastavu u trajanju od 120 sati. Realizacija programa je već unaprijed definirana i kandidati će biti upoznati sa nastavnim planom i programom.

Jedan nastavni čas će trajati 45 minuta. Izvođenje nastave bit će prilagođeno zahtjevima i potrebama ciljne grupe i održat će se nakon odabira kandidata.

VII – Potrebna dokumentacija za prijavu i rok za dostavljanje

Nezaposlene osobe iz ciljne grupe koje žele učestvovati u Programu obuke, dužne su u predviđenom roku dostaviti sljedeće:

  1. Prijava (sastavni dio ovog Javnog poziva)
  2. Biografija sa dokazima o formalnom i neformalnom obrazovanju
  3. Uvjerenje o nezaposlenosti iz evidencije JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
  4. Ukoliko je osoba sa invaliditetom prilaže se rješenje o invaliditetu nadležne Službe za socijalni rad ili nalaz Instituta za medicinsko vjestačenje.

Rok za dostavljanje prijave sa pratećom dokumentacijom po ovom Javnom pozivu je 10 dana od dana objave istog na oglasnim pločama ili društvenim mrežama Herbal Spa, JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Općina Novi Grad Sarajevo.

VIII – Način prijave i rezultati Javnog poziva

Nezaposlena lica sa evidencije Biroa za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo i Kanton Sarajevo koja žele učestvovati u ovom Javnom pozivu, Prijavu sa pratećom dokumentacijom dostavljaju putem emaila u ostavljenom roku kako slijedi:

amina.o@herbalgroup.ba sa naznakom “Prijava za učešće u Programu obuke i stručnog usavršavanja uz podršku MOR – EU“ – FIZIOTERAPEUT.

IX – Dodatne informacije

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti putem e-maila amina.o@herbalgroup.ba

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

PRIJAVA NA JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA FIZIOTERAPEUTA

IME I PREZIME NEZAPOSLENE OSOBE

_____________________________________

ADRESA PREBIVALIŠTA

_____________________________________

DATUM ROĐENJA

_____________________________________

SPOL

_____________________________________

ŠKOLSKA SPREMA

_____________________________________

FORMALNO OBRAZOVANJE

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

NEFORMALNO OBRAZOVANJE I VJEŠTINE

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

NAVESTI PRIPADNOST POSEBNIM KATEGORIJAMA NEZAPOSLENIH OSOBA IZ TAČKE V JAVNOG POZIVA

_____________________________________

Ukoliko je lice sa invaliditetom, navesti vrstu i stepen invaliditeta.

KONTAKT PODACI

Tel/Mob. _____________________________________

E-mail: _____________________________________

Saglasan sam da se moji podaci koriste isključivo u svrhu realizacije i promocije projektnih aktivnosti.

Sarajevo,

_____________________________________

Datum                                                                                                                                  

_____________________________________

Potpis