JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova samostalnih poduzetnika – početnika u biznisu

5 Min čitanje

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br.: 49/06 i 51/09), člana 16 i 17 Zakona o poticaju razvoja male privrede („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/15), člana 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 30/09 – novi prečišćeni tekst i broj: 2/17), Odluke o usvajanju revidirane Strategije razvoja Općine Novi Grad Sarajevo (2014-2020.) sa Akcionim planom prioritetnih projekata i mjera za period 2017-2020. godine („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 18/17) , Odluke o podsticajima privredi i zapošljavanju na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 11/18) i Pravilnika o podsticajima pirivredi i zapošljavanju na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo broj: 02/03-05-8887/19 od 18.04.2019.godine, a na prijedlog Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj, Općinski načelnik, objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova samostalnih poduzetnika – početnika u biznisu

 

I  PREDMET JAVNOG POZIVA

S ciljem povećanja broja samostalnih poduzetnika i održivog samozapošljavanja kroz pokretanje vlastitih biznisa, ova podsticajna mjera je namijenjena pružanju potrebne podrške novim obrtima, trgovinskim i/ili ugostiteljskim radnjama, odnosno svim djelatnostima koje se registruju na nivou općinskih službi u Kantonu Sarajevo u tekućoj godini. Nadležna Služba putem javnog poziva, a do utroška sredstava, za prve 2 godine obavljanja djelatnosti bez prekida, kvartalno sufinansira troškove poslovanja.

 

II KORISNICI

Korisnici podsticajne mjere  su obrti, trgovinske ili ugostiteljske radnje, odnosno sve djelatnosti koje se registruju za obavljanje osnovne djelatnosti u nadležnim općinskim službama Kantona Sarajevo počev od 01.01.2020. godine i dalje, osnovane od strane lica koja imaju najmanje godinu dana prebivalište na području općine Novi Grad Sarajevo, u izuzetnim okolnostima dozvoljeno i kraće, a koja nisu bila korisnici podsticaja drugih institucija (Kanton Sarajevo, Federacija BiH) po istom osnovu u protekle 3 godine.

 

III POTREBNA DOKUMENTACIJA I NAČIN PRIJAVE

Prijava korisnika na podsticajnu mjeru se vrši podnošenjem zahtjeva nadležnoj Službi uz obavezno prilaganje dokazne dokumentacije:

  • Uvjerenje o prebivalištu (Obrazac broj PBA4A -za vremenski period od 1 godinu) – MUP KS, Novi Grad
  • Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji djelatnosti iz nadležne općinske Službe
  • Kopiju Uvjerenja o poreznoj registraciji (ID broj),
  • Kopiju prijave na obavezna osiguranja u Poreznoj upravi Federacije BiH (obrazac JS 3100)
  • Uvjerenje nadležne općinske Službe o obavljanju djelatnosti bez prekida
  • Broj računa registrirane djelatnosti u poslovnoj banci na koji će se sredstva doznačiti.

 

IV IZNOS FINANSIRANJA

Visina podsticaja za sve osnovne djelatnosti registrovane u 2020. godini u nadležnim općinskim službama u Kantonu Sarajevo iznosi:

  • Za 1. godinu poslovanja: 220 KM mjesečno
  • Za 2. godinu poslovanja: 230 KM mjesečno

 

Visina podsticaja se usklađuje shodno utvrđenim potrebama i aktuelnim budžetskim mogućnostima za svaku godinu pojedinačno.

 

V USLOVI ZA OSTVARIVANJE PODSTICAJA

Isplata podsticaja se vrši retroaktivno na kvartalnom nivou, shodno dostavljenim dokazima :

  • Uvjerenje nadležne općinske Službe o obavljanju djelatnosti bez prekida i
  • Obrazaca 2002– Specifikacije uz uplatu doprinosa poduzetnika sa prebivalištem u FBiH kao dokaz o isplaćenim porezima i doprinosima na tromjesečnom nivou od dana registracije obrta te tokom 2 godine kontinuiranog  obavljanja djelatnosti.

VI DODATNE INFORMACIJE

U slučaju povećanog broja zahtjeva za sufinansiranje, prednost pri isplati podsticaja će imati djelatnosti koje se registruju na području općine Novi Grad Sarajevo. Sve pristigle prijave koje, zbog raspoloživih finansijskih sredstava, ne budu obuhvaćene u tekućoj godini, će se prenijeti i planirati Budžetom za narednu godinu.

 

Prijava se vrši podnošenjem zahtjeva (u prilogu ovog javnog poziva) putem protokola u zgradi Općine Novi Grad Sarajevo, ul Bulevar Meše Selimovića broj 97, 71000 Sarajevo,  uz prilaganje  potrebne dokazne dokumentacije o ispunjavanju uvjeta navedene u članu III ovog javnog poziva.

Javni poziv je stalno otvoren, a dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu i lokalni ekonomski razvoj, Općine Novi Grad Sarajevo, kancelarija broj 232 na II spratu u zgradi ili na kontakt telefon: 033 291-290.

 

Datumom objave ovog  Javnog  poziva okončava se prijem prijava po Javnom  pozivu  za ostvarivanje prava za sufinansiranja troškova samostalnih poduzetnica/ka – početnika u biznisu iz 2019.godine.

 

Obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje početnika u biznisu