Dana 01.04.2019.godine u Sarajevu, održana je završna konferencija programa Međunarodne organizacije rada u BIH, pod nazivom „Lokalna partnerstva za zapošljavanje djeluju“. Pred nešto više od od 150 učesnika predstavljeni su rezultati djelovanja 19 partnerstava za zapošljavanje, koji su tokom realizacije projekata finansiranih od strane EU u 27 lokalnih zajednica osigurali obuku i prekvalifikaciju nezaposlenih osoba a značajan broj je već zaposlen. Tim povodom, potpisan je Memorandum o razumijevanju i saradnji između lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini sa ciljem razvijanja međusobne saradnje na unapređenju politike za zapošljavanje.

U ime Općine Novi Grad Sarajevo, kao jednog od 19 nosilaca lokalnih partnerstava,  Memorandum je potpisao Pomoćnik Općinskog načelnika Džemaludin Kahrović. Podsjećamo da je Projekat “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou” realizovan kroz pomenuti Program  u periodu 01.05.2017-31.12.2018. godine u partnerstvu sa  JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo, kompanije Cebos doo, Herbal Spa doo, Centrotrans-Eurolines dd, Mistral Technologies doo i Udruženje Centar za razvoj socijalnog poduzetništva.

Realizacijom 8 specifičnih programa stručnog usavršavanja nezaposlenih lica u partnerskim kompanijama za zanimanja: CNC operater, fiziotarapeut i kozmetičar, IT programer, vozač, auto-mehaničar, auto-električar, inženjer mašinstva i inženjer saobraćaja povećane su mogučnosti za zapošljavanje 60 lica (14 žena) koji su pohađali obuku. U toku trajanja Projekta zaposlena su 42 lica (11 žena), od čega 30 u partnerskim kompanijama na ovom Projektu, 12 u drugim, a ostalih 18 je konkurentnije na tržištu rada za brže zaposlenje ili samozaposlenje. Dakle, uposleno je 70 % obučenih, što je dva puta više od projektovanog indikatora, to ukazuje da je opredjeljenje za stručno usavršavanje u datim oblastima kroz LEP Projekat usklađeno sa tekućim potrebama na tržištu rada, te da su odabrane partnerske kompanije učešćem u Projektu ojačale vlastite kapacitete i usluge na tržištu, te povećale mogučnosti za otvaranje održivih novih radnih mjesta djelujući sistemski u saradnji sa lokalnom zajednicom, Službom za zapošljavanje i poslovnom zajednicom.

Također, uz podršku LEP Projekta, uspostavljen je funkcionalan model za razvoj inovacija i poduzetništva za mlade iz oblasti IT-ja – Centar za razvoj inovacija i poduzetništva (CIP) u kapacitetima Srednje elektrotehničke škole. CIP je uz podršku Projekta opremljen savremenom računarskom opremom i alatima u kojem su shodno Programu realizovane radionice za 30 učenika (6 učenica) u oblasti inovacija, programiranja, projektnog pristupa i poduzetništva. Inovacije koje su razvijene u okviru radionica kao dopuna formalnom dijelu obrazovanja, dobile su nagrade kroz Projekat, a kasnije i priznanja na međunarodnom takmičenju. Pored navedenog, a shodno Programu, realizovana je i edukacija 32 nezaposlene osobe (26 žena) iz oblasti osnovnih IT vještina. Centar za inovacije i poduzetništvo, kao novi model podrške obrazovnom sistemu u realizaciji neformalnog obrazovanja, nastavit će da pruža podršku mladim inovatorima da svoje ideje i inovacije pretvore u biznis planove koji će naći svoju primjenu na tržištu.

Shodno generalnom cilju Programa LEP i uključenjem subjekata koji mogu doprinijeti unapređenju politike zapošljavanja, odnosno većem zapošljavanju i smanjenju nezaposlenosti, Općina Novi Grad Sarajevo je uspostavila novi institucionalni mehanizam “Lokalno partnerstvo za zapošljavanje – LPZ“ koji je uvršen u Strategiju razvoja Općine, a kasnije i Lokalni akcioni plan za zapošljavanje, te tekući Program rada Općinskog načelnika radi održivosti djelovanja. Pored LPZ-a, novi alati koji su također uspostavljeni uz podršku Projekta su Lokalni akcioni plan za zapošljavanje 2019-2021. u koji su uvršene sve mjere podsticaja za privredu i zapošljavanje koje prati Budžet Općine, te web stranica i vizuelni identitet LPZ-a koji će omogučiti efikasnije informisanje o dostupnim podsticajima za privredu i nezaposlene.

Projekat predstavlja fokusirani sistemski pristup svih relevantnih aktera na uspostavi modela saradnje za brže zapošljavanje i otvaranje održivih radnih mjesta. Program LEP je obezbjeđenjem namjenskih finansijskih sredstava omogučio da se isti uspostavi u relativno kratkom vremenskom periodu, a novi model saradnje LPZ i Akcioni plan će kroz programsko djelovanje Općine doprinijeti održivosti kapaciteta za nastavak provedbe istih i sličnih praksi i mjera na lokalnom nivou.