Na osnovu člana 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 30/09 – novi prečišćeni tekst i broj 2/17), Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2018. godinu (”Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 2/18), Odluke o podsticajima privredi i zapošljavanju na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 11/18) i Pravilnika o korisnicima, kriterijima i načinu provedbe Odluke o podsticajima privredi i zapošljavanju na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo br. 02/03-28-8446/18 od 12.04.2018., Općinski načelnik, objavljuje:

JAVNI POZIV

ZAINTERESOVANIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA OSTVARIVANJE PODSTICAJA

 

 

I – VRSTA PODSTICAJA

Certificiranje proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga privrednih društava

PREDMET JAVNOG POZIVA

Pozivaju se privredna društva koja imaju sjedište na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo da podnesu prijavu za ostvarivanje prava na podsticaj za sufinansiranje troškova za certificiranje proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga sa ciljem jačanja konkurentnosti kompanije na domaćem i stranom tržištu.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju privredna društva koja imaju sjedište na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo, osnovana u skladu sa važećim propisima na nivou Federacije BiH, a nemaju dospjele i neizmirene obaveze prema Općini Novi Grad Sarajevo.

NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA

Za sufinansiranje troškova certifikacije proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga kod akreditovanih agencija za certifikaciju. Po ovom Javnom pozivu mogu se prijaviti troškovi nastali za uslugu realizacije procesa certifikacije u periodu 2017 – 2019. godina.

NAČIN FINANSIRANJA

Općina će privrednom društvu sufinansirati troškove za certificiranje u iznosu do 50 % troškova, a maksimalno do 2.000,00 KM po privrednom društvu po okončanju procesa certifikacije, što se dokazuje ugovorom, računom i certifikatom akreditovane agencije za certifikaciju.

POTREBNA DOKUMENTACIJA I NAČIN PRIJAVE

 • Popunjena Prijava na Javni poziv (preuzima se na info šalteru Općine ili na zvaničnoj web stranici Općine putem linka https://www.novigradsarajevo.ba/news/invitation)
 • Rješenje o osnivanju društva (ovjerena fotokopija ne starija od 30 dana)
 • Uvjerenje o ID broju i PDV broju za subjekte koji su u sistemu PDV-a (ovjerena fotokopija ne starija od 30 dana)
 • Ugovor, Račun i Certifikat akreditovane certifikacijske agencije (ovjerena fotokopija ne starija od 30 dana)
 • Dokaz da je agencija koja je realizovala uslugu certifikacije akreditovana (ovjerena fotokopija ne starija od 30 dana)
 • Obrazac 2001 i Obrazac 2002 (ne stariji od mjeseca oktobar 2018.)

II – VRSTA PODSTICAJA

Dokvalifikacija / prekvalifikacija u oblasti tradicionalnih i starih zanata

PREDMET JAVNOG POZIVA

Pozivaju se obrti koji djeluju u oblasti tradicionalnih i starih zanata da podnesu prijavu za ostvarivanje podsticaja za sufinansiranje troškova za sticanje formalnog obrazovanja kroz dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju vlasnika obrta, odnosno uposlenika obrta u svrhu očuvanja i jačanja konkurentnosti obrta.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju obrti iz oblasti tradicionalnih i starih zanata čiji vlasnici imaju prebivalište na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo, a obrt obavljaju kao osnovnu djelatnost na području Kantona Sarajevo, a nemaju dospjele i neizmirene obaveze prema Općini Novi Grad Sarajevo. Vlasnik obrta može ostvariti podsticaj za sticanje formalne edukacije i za uposlenika koji također ima prebivalište na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo.

NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA

Za sufinansiranje troškova za sticanje formalnog obrazovanja vlasnika obrta, odnosno uposlenika kroz dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju u oblasti tradicionalnih i starih zanata radi očuvanja i jačanja konkurentnosti obrta kod akreditovanih ustanova za obrazovanje odraslih prema važećim propisima na nivou FBiH. Po ovom Javnom pozivu mogu se prijaviti troškovi nastali u periodu 2017 – 2019. godina.

NAČIN FINANSIRANJA

Općina će sufinansirati troškove za sticanje formalnog obrazovanja vlasnika obrta, odnosno  uposlenika u maksimalnom iznosu do 2.000,00 KM po obrtu po sticanju formalne kvalifikacije, što se dokazuje računom akreditovane ustanove za obrazovanje odraslih na nivou FBiH, te Diplomom .

POTREBNA DOKUMENTACIJA I NAČIN PRIJAVE

 • Popunjena Prijava na Javni poziv (preuzima se na info šalteru Općine ili na zvaničnoj web stranici Općine putem linka https://www.novigradsarajevo.ba/news/invitation)
 • Rješenje o registraciji obrta (ovjerena fotokopija ne starija od 30 dana)
 • Uvjerenje o identifikacijskom broju (ovjerena fotokopija ne starija od 30 dana)
 • CIPS prijava mjesta prebivališta vlasnika obrta ili uposlenika
 • Račun akreditovane ustanove za obrazovanje odraslih (ovjerena fotokopija ne starija od 30 dana)
 • Diploma o stečenoj kvalifikaciji (ovjerena fotokopija ne starija od 30 dana)
 • Obrazac 2001 i Obrazac 2002 (ne stariji od mjeseca oktobar 2018.)

Prijavu po ovom Javnom pozivu sa pratećom dokumentacijom za ostvarivanje podsticaja pod tačkom I. dostavljaju privredna društva, a pod tačkom II. obrti iz oblasti starih i tradicionalnih zanata i to putem pošte na adresu Općina Novi Grad Sarajevo – Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj, Bulevar Meše Selimović br. 97. ili direktno na protokol Općine Novi Grad Sarajevo sa naznakom “Za Javni poziv zainteresovanim privrednim subjektima za ostvarivanje podsticaja” najdalje 10 dana od dana objave ovog Poziva u dnevnom listu Oslobođenje i na zvaničnoj web stranici Općine http://www.novigradsarajevo.ba/.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije o ovom Pozivu mogu se dobiti u Službi za privredu i lokalni ekonomski razvoj, Općine Novi Grad Sarajevo, kancelarija broj 231, II sprat ili putem kontakt telefona: 033/291-302.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća podnosiocu.

Prijava na Javni poziv