1. Uvod

Centar za edukaciju “DIZART” je upisan u Registar organizatora obrazovanja odraslih Kantona Sarajevo i realizuje Program stručnog usavršavanja za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama u oblasti drvne i metalske industrije.

 

  1. Predmet Javnog poziva

Centar za edukaciju “DIZART” poziva zainteresovana nezaposlena lica koja imaju potrebu za obuku i sticanje novih vještina i sposobnosti za rad i programiranje na CNC i laserskim mašinama da se prijave za pohađanje Programa stručnog usavršavanja u datoj oblasti. Nastavni plan i program implementirat će  kompetentna lica koja imaju dugogodišnje radno iskustvo u ovoj oblasti u savremeno opremljenim edukativnim kapacitetima sa fokusom na sticanje praktičnog znanja. Stručno usavršavanje ima za cilj povećati mogučnosti za zapošljavanje nezaposlenih lica unapređenjem njihovih kompetencija i sposobnosti, odnosno obezbijediti kvalifikovanu radnu snagu prema tekućim potrebama tržišta rada u sektoru drvne i metalske industrije.

 

  • Ciljna grupa

Na Javni poziv se mogu prijaviti nezaposlena lica koja minimalno imaju formalno srednje obrazovanje iz oblasti tehničkih zanimanja (CNC operater/programer, mašinski tehničar, elektro tehničar i srodna zanimanja) i koja su registrovana u evidenciji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo – Biro Novi Grad Sarajevo. Program podrazumijeva obuku grupe od 5 lica po jednom ciklusu.

 

  1. Lokacija i vremenski okvir trajanja stručnog usavršavanja

Program stručnog usavršavanja će se realizovati u kapacitetima Centra za edukaciju DIZART na adresi Halilovići br. 45, poslovni objekat broj 21. u okviru Centra za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko u trajanju od tri mjeseca, odnosno 150 sati.

 

  1. Finansijski okvir i potrebna dokumentacija

Stručno usavršavanje po ovom Javnom pozivu za krajnje korisnike, tačnije nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo je besplatno.

Uz prijavni obrazac, potrebno je dostaviti sljedeće:

– Svjedočanstvo/Diploma

– Uvjerenje sa evidencije nezaposlenih JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo

 

  1. Način i rok za prijavu

Prijave po ovom Javnom pozivu sa pratećom dokumentacijom dostaviti mailom na dizart@bih.net.ba, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Poziva na web stranici kompanije Dizart doo Sarajevo. Centar za edukaciju “DIZART” zadržava pravo produženja roka za prijavu po Javnom pozivu uz aktivno posredovanje JU Služba za zapošljavanje KS u cilju obezbjeđenja potrebnog broja prijava.

 

  • Dodatne informacije

Kandidati koji zadovoljavaju kriterije iz tačke III. ovog Javnog poziva će biti obaviješteni isključivo mailom o terminu usmenog razgovora. Za sve dodatne informacije u vezi ovog Javnog poziva možete se obratiti Organizatoru obrazovanja – Centar za edukaciju DIZART putem maila dizart@bih.net.ba.

 

Obrazac za prijavu u prilogu!

Obrazac za prijavu po Javnom pozivu za prijavu zainteresovanih nezaposlenih lica za pohađanje stručnog usavršavanja za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama

 

 

Ime i prezime: _________________________             

Adresa prebivališta: _________________________

Mjesto, Općina: _________________________

Kontakt telefon:  _________________________

E – mail: ______________________

Datum rođenja:  _ _ / _ _ / _ _ _ _

Spol:     M  /  Ž  (zaokružiti)

Školska sprema:    SSS  /  VŠS  /  VSS    (zaokružiti) 

Zanimanje: _________________________

Prihvatio/la bi posao van Sarajeva                                                           DA  /  NE    (zaokružiti)

Trenutno na evidenciji nezaposlenih JU Služba za zapošljavanje KS:   DA  /  NE  (zaokružiti)

      Biro: _________________________

Motivacija za prijavu:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ .

                                                                                               ________________________

Potpis