Na osnovu Ugovora između Općine Novi Grad Sarajevo i Međunarodne organizacije rada – ILO, broj 02/03-14-14556/17 o implementaciji Projekta “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“, partner na Projektu kompanija Herbal Spa doo Sarajevo u saradnji sa JU Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo, a za potrebe realizacije Programa obuke i stručnog usavršavanja nezaposlenih osoba, o b j a v l j u j e:

 

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA

ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA U KOMPANIJI HERBAL SPA DOO SARAJEVO

 

I – Uvod

Projekat  “Nove  strategije  zapošljavanja na lokalnom nivou” se realizuje u okviru Programa Međunarodne organizacije rada (UN – ILO) “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, a koji finansira Evropska unija. Projekat predstavlja sistemski pristup svih relevantnih aktera na uspostavi funkcionalnog modela za povećanje mogućnosti održivog zapošljavanja na prostoru ove lokalne zajednice. Općina Novi Grad Sarajevo je Vodeći partner na Projektu, a partneri su: JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Srednja elektrotehnička škola Sarajevo, Centar za razvoj socijalnog poduzetništva, te preduzeća Centrotrans-Eurolines dd Sarajevo, Cebos doo Sarajevo, Mistral Technologies doo Sarajevo i Herbal Spa doo Sarajevo. Realizacija specifičnih Programa obuke i stručnog usavršavanja nezaposlenih osoba u partnerskim kompanijama je jedna od planiranih projektnih aktivnosti, a ovaj Javni poziv tretira obuku u partnerskoj kompaniji Herbal Spa doo Sarajevo.

 

II – Predmet Javnog poziva

U svrhu realizacije prvog specifičnog cilja Projekta iz tačke I ovog Javnog poziva “Povećanje mogućnosti za zapošljavanje nezaposlenih osoba sa područja Kantona Sarajevo“, kompanija Herbal Spa doo Sarajevo, u saradnji sa JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, poziva nezaposlene osobe sa evidencije nezaposlenih – Biro Novi Grad Sarajevo ili sa područja Kantona Sarajevo da se prijave za učešće u Programu obuke i stručnog usavršavanja u trajanju od četiri mjeseca.

 

Cilj provedbe obuke po ovom Javnom pozivu je usavršavanje u oblasti istog ili sličnog zvanja/zanimanja po Programu kompanije Herbal Spa doo Sarajevo i to:

 

  • Za pet (5) nezaposlenih osoba – Obuka i usavršavanje za samostalan rad na poslovima masažnih i kozmetičkih tretmana za njegu lica i tijela, te pružanju ostalih relaksacijskih tretmana za uljepšavanje u kompaniji Herbal Spa doo Sarajevo.

 

III – Finansijski okvir

Planirana sredstva za realizaciju Programa obuke i stručnog usavršavanja po ovom Javnom pozivu obezbijeđena su iz sredstava EU po Programu Međunarodne organizacije rada – ILO “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“ u okviru implementacije Projekta iz tačke I ovog Javnog poziva. Tokom pohađanja obuke, polaznicima će biti obezbijeđena mjesečna finansijska naknada za topli obrok i kartu za prevoz sa pripadajućim porezima koja neće prelaziti 25% prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u FBiH u prethodnoj godini.

 

IV – Selekcija polaznika obuke

Odabir kandidata za obuku, iz tačke II ovog Poziva, vršit će posebno formirana Komisija sastavljena od članova predstavnika kompanije koja vrši obuku i predstavnika Radnog tima za implementaciju Projekta – Projekt koordinator za realizaciju obuka za nezaposlene (JU Služba za zapošljavanje KS).

Kompanija zadržava pravo obezbjeđenja dodatnih kandidata iz kategorije ciljne grupe putem posredovanja JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo – Biro Novi Grad Sarajevo ili Kanton Sarajevo, shodno potrebama Programa obuke po ovom Javnom pozivu. Kompanija će sa odabranim kandidatima zaključiti ugovore o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa na osnovu člana 34. Zakona o radu (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 26/16) u cilju regulisanja međusobnih prava i obaveza. Kandidati će po završetku obuke, iz tačke II ovog Poziva, dobiti potvrdu o završenoj obuci i stručnom usavršavanju od strane kompanije.

 

 V – Ciljna grupa

Ciljna grupa po ovom Javnom pozivu su nezaposlene osobe registrovane u evidenciji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo sljedećih zvanja/zanimanja:

 

  • VSS, VŠS, SSS sprema, fiziotarapeut, kozmetičar, kao i osobe koje dokažu stečene vještine kroz neformalno obrazovanje što će biti utvrđeno od strane Komisije iz tačke IV ovog Poziva.

 

Prednost za učešće u Programu obuke po ovom Javnom pozivu će imati nezaposlene osobe iz sljedećih ranjivih kategorija društva: žene, mladi, lica sa prebivalištem na teritoriji općine koje su pogođene poplavama 2014.godine, osobe sa invaliditetom i lica sa preko 2 godine koji se vode u evidenciji nezaposlenih. Prednost će se obezbijediti kroz bodovanje prilikom selekcije kandidata, obzirom da je neophodno osigurati učešće minimalno 50 % nezaposlenih u odnosu na ukupan broj iz navedenih kategorija, odnosno učešće minimalno  30 %  nezaposlenih žena iz ciljne grupe ovog Poziva u odnosu na ukupan broj polaznika za obuke koje će biti provedene na nivou Projekta iz tačke I ovog Poziva.

 

VI – Potrebna dokumentacija za prijavu i rok za dostavljanje

Nezaposlene osobe iz ciljne grupe koje žele učestvovati u Programu obuke, dužne su u predviđenom roku dostaviti sljedeće:

  1. Prijava (sastavni dio ovog Javnog poziva)
  2. Biografija sa dokazima o formalnom i neformalnom obrazovanju
  3. Uvjerenje o nezaposlenosti iz evidencije JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
  4. Izjava o davanju saglasnosti za objavu i korištenje rezultata ovog Javnog poziva

 

Rok za dostavljanje prijave sa pratećom dokumentacijom po ovom Javnom pozivu je 15 (petnaest) dana od dana objave istog na oglasnim pločama ili web stranicama Herbal Spa doo Sarajevo, JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Općina Novi Grad Sarajevo.

 

VII – Način prijave i rezultati Javnog poziva

Nezaposlena lica sa evidencije Biroa za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo ili Kanton Sarajevo koja žele učestvovati u ovom Javnom pozivu, Prijavu sa pratećom dokumentacijom dostavljaju putem emaila kompanije u ostavljenom roku kako slijedi:

  • posao@herbalspa.ba sa naznakom “Prijava za učešće u Programu obuke i stručnog usavršavanja uz podršku ILO – EU“.

 

VIII – Dodatne informacije

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti putem e-maila JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo: snjezana.mulac@szks.ba.

 

U nastavku prijava na javni poziv

Obrazac